Yritysasiakkaat

RE­KIS­TE­RI­SE­LOS­TE

Hen­ki­lö­tie­to­la­ki (523/1999) 10 § mu­kai­nen re­kis­te­ri­se­los­te.

Laatimispvm 20.3.2018

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Hotelli Korpilampi
Yh­teys­tie­dot: Korpilammentie 5, 02970 ESPOO
Puh. 09-613 8411 (vaihde)

Yh­teys­hen­ki­lö

Petter Juhala
Yh­teys­tie­dot: Hotelli Korpilampi, Korpilammentie 5, 02970 ESPOO
Puh. 09-613 8411

Re­kis­te­rin nimi

Hotelli Korpilammen yri­tys­asia­kas­re­kis­te­ri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus

(re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus)
Re­kis­te­ri­se­los­te kos­kee sel­lais­ten luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä, jotka käyt­tä­vät re­kis­te­rin­pi­tä­jän ma­joi­tus- ja ra­vit­se­mis­pal­ve­lui­ta työ­teh­tä­viin­sä liit­tyen tai hoi­ta­vat yri­tyk­sen ma­joit­tu­mi­seen, ruo­kai­luun ja ko­kous­pal­ve­lui­hin liit­ty­viä va­raus- ja muita teh­tä­viä (jäl­jem­pä­nä asia­kas).

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä kä­sit­te­lee asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja seu­raa­via tar­koi­tuk­sia var­ten: asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja ke­hit­tä­mi­nen, re­kis­te­rin­pi­tä­jän ta­va­roi­den ja pal­ve­lu­jen mark­ki­noin­ti sekä re­kis­te­rin­pi­tä­jän lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vä asia­kas­pal­ve­lun ke­hit­tä­mi­nen.

5. Re­kis­te­rin si­säl­tä­mät tie­dot

Asiak­kais­ta ke­rä­tään ja tal­le­te­taan seu­raa­vat tie­dot: asiak­kaan nimi ja yh­teys­tie­dot, työ­nan­ta­jay­ri­tyk­sen nimi, Y-tun­nus, yh­teys­tie­dot ja taus­ta­tie­dot, tie­toa asiak­kaan ja re­kis­te­rin­pi­tä­jän vä­lil­lä teh­dyis­tä tar­jouk­sis­ta ja so­pi­muk­sis­ta sekä muis­ta mah­dol­li­sis­ta toi­men­pi­teis­tä, tie­toa asia­kas­yri­tyk­sen re­kis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­lu­jen käy­tös­tä, tie­toa asiak­kaan roo­lis­ta yri­tyk­ses­sään sekä hänen kiin­nos­tuk­sen koh­teis­taan ja asia­kas­pa­lau­te­tie­dot.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Asiak­kaan luo­vut­ta­mat tie­dot (hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n 1 mo­men­tin 1 kohta) ja asiak­kaan ha­lua­mien pal­ve­lui­den va­rauk­siin ja os­toi­hin liit­ty­vät ta­pah­tu­mat (hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n 1 mo­men­tin 2 ja 5 koh­dat).

Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan ke­rä­tä, tal­let­taa ja päi­vit­tää myös ul­ko­puo­li­sen osoi­te-, päi­vi­tys- ja muuta vas­taa­vaa pal­ve­lua tar­joa­van re­kis­te­rin­pi­tä­jän re­kis­te­reis­tä.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set

Asiak­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­taan ja siir­re­tään Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le sil­loin, kun asiak­kaan pyy­tä­män ma­joi­tus- tai muun pal­ve­lun to­teut­ta­mi­nen edel­lyt­tää sitä.

8. Re­kis­te­rin suo­jaus

A. Ma­nu­aa­li­nen ai­neis­to

Ma­nu­aa­li­ses­sa muo­dos­sa ole­vaa ai­neis­toa hotelli Korpilammen toi­mi­ti­lois­sa, jotka on lu­kit­tu ja val­vot­tu.

B. Säh­köi­ses­ti tal­le­te­tut tie­dot

Re­kis­te­riin on käyt­tö­oi­keus vain niil­lä hotelli Korpilammen pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jotka tar­vit­se­vat tie­to­ja teh­tä­vis­sään. Heil­lä on käy­tös­sään käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sa­la­sa­nat.

Tie­dot si­jait­se­vat hotelli Korpilammen sul­je­tus­sa ver­kos­sa, joka on suo­jat­tu tek­ni­ses­ti pa­lo­muu­ril­la.

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­LAIN 24 §:N MU­KAI­NEN IN­FOR­MAA­TIO ASIAK­KAIL­LE

Tar­kas­tusoi­keus

Hotelli Korpilammen yri­tys­asia­kas­re­kis­te­riä kä­sit­te­le­vä re­kis­te­ri­se­los­te on näh­tä­vil­lä hotelli Korpilammen toi­mi­ti­lois­sa osoit­tees­sa Korpilammentie 5, 02970 ESPOO.

Re­kis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26 §:n mu­kai­ses­ti oi­keus tar­kas­taa, mitä häntä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lä­het­tää kir­jal­li­ses­ti ja al­le­kir­joi­tet­tu­na osoit­teel­la: Petter Juhala, hotelli Korpilampi, Korpilammentie 5, 02970 ESPOO

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä oi­kai­see, täy­den­tää ja pois­taa tar­vit­taes­sa oma-aloit­tei­ses­ti tai re­kis­te­röi­dyn pe­rus­tel­lus­ta vaa­ti­muk­ses­ta re­kis­te­ris­sä ole­van vir­heel­li­sen, puut­teel­li­sen tai van­hen­tu­neen tie­don.

Kiel­to-oi­keus

Asiak­kaal­la on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä häntä kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten. Asia­kas voi tehdä kiel­lon il­moit­ta­mal­la siitä kir­jal­li­ses­ti tai pu­he­li­mit­se re­kis­te­rin yl­lä­pi­tä­jäl­le.

 

Kuluttaja-asiakkaat

RE­KIS­TE­RI­SE­LOS­TE

Hen­ki­lö­tie­to­la­ki (523/99) 10 §
Laa­ti­mispvm 20.3.2018

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Hotelli Korpilampi
Yh­teys­tie­dot: Korpilammentie 5, 02970 Espoo. Puh 09- 6138 411

2. Yh­teys­hen­ki­lö

Emmi Silvasti
Yh­teys­tie­dot: Hotelli Korpilampi, Korpilammentie 5, 02970 Espoo

3. Re­kis­te­rin nimi

Hotelli Korpilammen asia­kas­re­kis­te­ri.

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus (re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus)

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä kä­sit­te­lee asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja seu­raa­via tar­koi­tuk­sia var­ten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • varausten hoitaminen
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen
 • asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Asiak­kais­ta ke­rä­tään ja tal­le­te­taan seu­raa­vat tie­dot:

 • asiakastiedot: nimi, henkilötunnus tai passin numero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, kielikoodi, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot
 • asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
 • varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
 • asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tasotiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista
 • asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
 • asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • tiedot rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä korttikohtaisesti (esim. yöpymiset ja ostot)
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Asiak­kai­ta kos­ke­vat tie­dot saa­daan asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la hä­nel­tä it­sel­tään (hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n 1 mo­men­tin 1 kohta) ja hänen ha­lua­miin­sa pal­ve­lui­den va­rauk­siin ja os­toi­hin liit­ty­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta (hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n 1 mo­men­tin 2 ja 5 koh­dat). Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan ke­rä­tä, tal­let­taa ja päi­vit­tää myös Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen ja muun osoi­te-, päi­vi­tys- ja muuta vas­taa­vaa pal­ve­lua tar­joa­van re­kis­te­rin­pi­tä­jän re­kis­te­reis­tä.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le

Asiak­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­taan ja siir­re­tään myös Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le sil­loin, kun asiak­kaan pyy­tä­män ma­joi­tus- tai muun pal­ve­lun to­teut­ta­mi­nen edel­lyt­tää sitä. Tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen ja siir­tä­mi­nen pe­rus­tu­vat asiak­kaan suos­tu­muk­seen ja toi­mek­sian­toon (hen­ki­lö­tie­to­lain 23 §:n 1 ja 2 kohta).

8. Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­ri­aat­teet

A. Ma­nu­aa­li­nen ai­neis­to
Ma­nu­aa­li­ses­sa muo­dos­sa ole­vaa ai­neis­toa säi­ly­te­tään hotelli Korpilammen toi­mi­ti­lois­sa, jotka on lu­kit­tu ja val­vot­tu.

B. ATK:lle tal­le­te­tut tie­dot
Re­kis­te­riin on käyt­tö­oi­keus vain hotelli Korpilammen pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jotka tar­vit­se­vat tie­to­ja teh­tä­vis­sään. Heil­lä on käy­tös­sään käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sa­la­sa­nat.

Tie­dot si­jait­se­vat hotelli Korpilammen sul­je­tus­sa ver­kos­sa, joka on suo­jat­tu tek­ni­ses­ti pa­lo­muu­ril­la.

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­LAIN 24 §:N MU­KAI­NEN IN­FOR­MAA­TIO ASIAK­KAIL­LE

Re­kis­te­ri­se­los­te

Hotelli Korpilammen asia­kas­re­kis­te­riä kä­sit­te­le­vä re­kis­te­ri­se­los­te on näh­tä­vä­nä hotellin toi­mi­ti­lois­sa osoit­tees­sa Korpilammentie 5, 02970 Espoo ja ko­ti­si­vul­la www.​korpilampi.fi

Tar­kas­tusoi­keus ja oi­keus oi­kais­ta vir­heel­li­nen tieto

Asiak­kaal­la on oi­keus tar­kas­taa häntä kos­ke­vat asia­kas­re­kis­te­ris­sä ole­vat tie­dot. Kun asia­kas ha­lu­aa käyt­tää tar­kas­tusoi­keut­taan, hänen tulee lä­het­tää oma­kä­ti­ses­ti al­le­kir­joi­tet­tu tar­kas­tus­pyyn­tö hotelli Korpilammelle yllä mai­ni­tul­la osoit­teel­la. Asia­kas voi myös käydä hotelli Korpilammella hen­ki­löl­li­syy­den to­dis­ta­va asia­kir­ja mu­ka­naan.

Tar­kas­tus­pyyn­nös­sä asiak­kaan tulee il­moit­taa ni­men­sä, henkilötunnuksensa, osoit­teen­sa ja pu­he­lin­nu­me­ron­sa. Hotelli Korpilampi toi­mit­taa kir­jal­li­sen vas­tauk­sen­sa asiak­kaal­le 30 päi­vän ku­lues­sa siitä, kun asia­kas on käy­nyt hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hotelli Korpilammella tai kun asiak­kaan kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö on saa­pu­nut hotelli Korpilammelle.

Jos asiak­kaan tie­dois­sa on vir­hei­tä, asia­kas voi esit­tää hotelli Korpilammelle vir­heen kor­jaa­mis­ta kos­ke­van pyyn­nön.

Kiel­to-oi­keus

Asiak­kaal­la on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä häntä kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muuta suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten. Asia­kas voi tehdä kiel­lon il­moit­ta­mal­la siitä kir­jal­li­ses­ti hotelli Korpilammelle soit­teel­la, Korpilammentie 5, 02970 Espoo tai soit­ta­mal­la nu­me­roon 09-613 8411.

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄ­SIT­TE­LY HOTELLI KORPILAMMELLA

Tie­don­ke­ruu

Hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään hen­ki­lö­tie­to­la­kia nou­dat­taen asiak­kaan teh­des­sä huone-, pöytä- tai ko­kous­pal­ve­lu­va­rauk­sia pu­he­li­mel­la, faxil­la, säh­kö­pos­til­la tai www-si­vu­jen kaut­ta.

Tar­kas­tusoi­keus ja oi­keus oi­kais­ta vir­heel­li­nen tieto

Asiak­kaa­nam­me olet oi­keu­tet­tu tar­kas­ta­maan sinua kos­ke­vat asia­kas­re­kis­te­ris­säm­me ole­vat tie­dot. Kun ha­luat käyt­tää tar­kas­tusoi­keut­ta­si, lä­he­tä al­le­kir­joit­ta­ma­si tar­kas­tus­pyyn­tö osoit­tee­seen hotelli Korpilampi, Emmi Silvasti, Korpilammentie 5, 02970 ESPOO. Mi­kä­li tie­dois­sa­si on vir­hei­tä, voit esit­tää pyyn­nön vir­heen kor­jaa­mi­sek­si.

Kiel­to-oi­keus

Si­nul­la on oi­keus kiel­tää hotelli Korpilampea käyt­tä­mäs­tä tie­to­ja­si suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muuta suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten. Voit tehdä kiel­lon il­moit­ta­mal­la siitä kir­jal­li­ses­ti osoit­tee­seen hotelli Korpilampi, Emmi Silvasti, Korpilammentie 5, 02970 ESPOO. Voit myös soit­taa hotelliin, puh. 09-613 8411 ja il­moit­taa kiel­los­ta.

Tie­don säi­ly­tys

Tie­to­ja säi­ly­te­tään hotelli Korpilammen suo­ja­tus­sa tie­to­ver­kos­sa, joka on pa­lo­muu­rein eris­tet­ty jul­ki­ses­ta ver­kos­ta.